Kutse taotlejale

 

KUTSEANDMISE TASUD

 

KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID

 

3. taseme kutsed (sh osakutsed):

1) Keraamikaesemete valmistaja, tase 3
1) Saviesemete valmistaja osakutse
2) Keraamiliste esemete maalija osakutse
2) Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3
1) Kangakuduja osakutse
2) Masinkuduja osakutse
3) Silmuskuduja osakutse
4) Heegeldaja osakutse
5) Tikkija osakutse
6) Tekstiilmaterjalide värvija osakutse
3) Puukäsitööline, tase 3
1) osakutse: Puitesemete ja -detailide valmistamine

Taotlemise eeltingimused:
kutsealase koolituse läbimine (meistri käe all (esitatakse õppe läbimist tõendav tunnistus või töökoha tõend asutuses töötamise ja tööülesannete kohta), õppeasutuses vm), praktika käsitööettevõttes (esitatakse praktika aruanne ja/või päevik) või töökogemus iseseisva käsitöölisena.

 

4. taseme kutsed:

1) Keraamikasell, tase 4
2) Klaasipuhuja sell, tase 4
1) osakutse: Klaasesemete valmistamine
2) osakutse: Klaastoodete ja teenuste turundus
3) Tekstiilkäsitöö sell, tase 4
4) Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4
5) Puukäsitööline, tase 4
6) Sepp, tase 4

7) Mööblirestauraator, tase 4

 

Taotlemise eeltingimused:
kutsealase koolituse läbimine (meistri käe all, (esitatakse õppe läbimist tõendav tunnistus või töökoha tõend asutuses töötamise ja tööülesannete kohta), õppeasutuses vm), vähemalt põhihariduse omamine, praktika käsitööettevõttes (esitatakse praktika aruanne ja/või päevik) või töökogemus iseseisva käsitöölisena.

 

5. taseme kutsed:

1) Klaasipuhuja, tase 5
1) osakutse: Klaasesemete valmistamine
2) osakutse: Klaastoodete ja teenuste turundus
2) Tekstiilikäsitööline, tase 5
3) Sepp, tase 5

Taotlemise eeltingimused:
kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine, vähemalt keskhariduse omamine ning järjepidev iseseisva töötamise kogemus (vähemalt 4 a) käsitöölise ja juhendajana.

Rahvarõivameister tase 6 taotlemise eeltingimused: tekstiilkäsitöö alase kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine ning järjepidev töötamise kogemus (vähemalt 5 a) rahvarõivameistrina.

Tekstiilimeister tase 6 taotlemise eeltingimused: kutselase koolituse (rakenduskõrghariduse õppekava, praktika osa vähemalt 36 EAP) läbimine või tekstiilkäsitöö koolituskursuse ja juhtimisalase koolituse läbimine ning järjepidev töötamise kogemus (vähemalt 5 a) tekstiilimeistrina.

 

7. taseme kutsete taotlemise eeltingimused:

kutsealase magistriõppe läbimine (praktika osa vähemalt 30 EAP) või kutse- ja juhtimisalase täiendkoolituse läbimine ja järjepidev töötamise kogemus valdkonna arendamise alal (vähemalt 10 a) tekstiili, rahvarõiva või klaasimeistrina või erialane kõrgharidus, 6 a erialase töö kogemus ja täiendkoolituse läbimine.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

Kõigi käsitöö kutseala (va. juveelitoodete valmistaja) kutsete taotlemiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid:

1) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

3) erialane CV (v.a. 3. ja 4. taseme kutsed)

4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,

5) erialast haridust (juhul kui on) tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),

6) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendava(te) dokumendi (dokumentide) koopiad, va 3. ja 4. taseme kutsed ja tekstiilimeister 6, kui tal on kõrgharidus

7) tööalase tegevuse kirjeldus (vabas vormis, võib olla ka praktikapäevik) koos enesehinnangu ja tööandja(te) hinnanguga (v.a. 3. ja 4. taseme kutsed).

8) palgatöötajad esitavad tööandja/omaniku poolse kinnituse oma töökogemuse kohta koos soovituskirjaga.

9) 6. ja 7. taseme kutsete taotlemisel eneseanalüüs.

10) 3., 4. ja 5. taseme käsitöö kutse taotlemisel tööde mapp, 6. ja 7. taseme puhul portfoolio (nõuded kirjeldatud hindamisstandardites).

2.3. Kutse taastõendamise eeltingimused

5. taseme käsitööliste ning 6. ja 7. taseme meistrite kutsete taastõendamine toimub töökogemust ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide alusel

2.4. Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

1) avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis),

2) koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart),

3) erialane CV

4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

5) erialast haridust (juhul kui on) tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d), 4

6) täiendkoolitus(t)e läbimist või varasemat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad,

7) essee/eneseanalüüs, millele võib lisada nt väljaantud raamatu, ülevaate näitusetegevusest, koolitustegevusest, valdkonna arendustegevusest.

 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Varasemaid õpinguid tõendatakse diplomi, tunnistuse või muu haridust tõendava dokumendiga. Varasema töökogemuse, huvi- ja muu igapäevase tegevuse raames toimunud õppimist tõendatakse viitega valminud töödele ja nende esitlusega, näidiste mapi, kutsetunnistuse, töölepingu või ametisse nimetamise käskkirja koopia või muude dokumentaalsete tõenditega. Töökogemuse tõendamisel lisatakse taotlusele töökogemuse kirjeldus ning eneseanalüüs.

 

VÕTA kord kutse andmisel