Märk OMA

 

 

 

 

Märgi saajaid VAATA SIIT

 

 

 

Märk OMA tähistab Eesti loodusest pärit eetiliselt kogutud ja töödeldud materjali.

 

Märgi OMA eesmärk on:

 

 • toetada kohalike loodusmaterjalide eetilise kasutamise ja väärindamise kaudu
  kestlikku eluviisi;
 • julgustada loojaid ja tarbijaid jälgima teadlikult materjali elukaart ja selle kestel
  tehtud valikuid;
 • suunata tarbijaid nende tarbimisvalikutel toetama kohalikku loodust, pärandit ja
  meistreid.
Märki OMA kandev loodusmaterjal on:

 

 • Eestis kasvanud või siit pärit;
 • kasvatatud, kogutud ja töödeldud Eestis eetiliselt kultuuri- ja looduspärandit hoides;
 • jälgitava päritolu ja elukaarega;
 • tarbijale on märk OMA kandva materjali tutvustus avalikult kättesaadav märgisaaja infokanalis.

 

Märki OMA saab taotleda vähemalt kolmeaastase töökogemusega meister või ettevõte, kes
kogub, kasvatab, toodab või töötleb kohalikku loodusmaterjali Eestis. Märgiga OMA tähistatakse
eelkõige materjali. Sellest valmistatud toodetele kandub üle õigus märki kasutada.
Märki OMA annab välja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit (ERKL) toetudes
ekspertkomisjoni ettepanekule.

 • Ekspertkomisjoni nimetab ERKL-i juhatus iga aasta veebruaris.
 • Komisjoni kuulub viis liiget: käsitööliidu juhatuse esindaja ja 4 eksperti (vajadusel
  kaasatakse lisaks vastava eriala asjatundjaid).
 • Ekspertkomisjon kontrollib märgi kasutamise õigust.
 • Ekspertkomisjonil on õigus peatada märgi kehtivus, kui materjal ei vasta taotleja poolt
  tunnustamisele esitatud tingimustele.
 • Ekspertkomisjoni otsused kinnitab ERKL-i juhatus.

 

Märgi OMA taotlemise kord

 

Märki saab taotleda kindlale materjalile – näiteks nahk, savi, puu, luu, toht, vill ja teised
materjalid.

 

Tunnustuse taotlemine on kahe-etapiline:

 

I etapp

 

Taotleja esitab valdkonna katusorganisatsioonile:

 • avalduse;
 • meistri/ettevõtte lühitutvustuse;
 • märgi saamiseks esitatud materjali kogumise ja töötlemise põhimõtted ning viisid.

Katusorganisatsiooni positiivse hinnangu puhul saadetakse taotlus edasi ERKL-i
ekspertkomisjonile. Katusorganisatsioonide kodulehel on teavitus konkreetsele materjalile
esitatud täpsemate nõuete kohta.

 

II etapp

 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ekspertgrupp tutvub materjalidega ja positiivse otsuse
puhul esitab taotluse kinnituseks ERKL-i juhatusele.
NB! Kui kohaliku materjali kogujatel/kasvatajatel tootjatel/töötlejatel puudub keskne
organisatsioon, siis on meistril/ettevõttel õigus esitada taotlus otse ERKL-i
ekspertkomisjonile, kes toetub otsuse tegemisel konkreetse valdkonna tippspetsialistide
eksperthinnangule.

 

Kasutamise tingimused

 

Märgi OMA juurde kuulub tunnistuse number, mis peab olema kajastatud iga üksiku
materjali/toote juures ja mis võimaldab materjali täpset päritolu jälgida.

Märgi OMA kohta on ERKLi kodulehel andmebaas, kus on avalikult leitavad märgi kasutajad
koos tunnistuse numbriga.

OMA materjali märk kehtib kolm aastat. Pärast seda on vaja selle kasutamise õigust
taastõendada. Selleks on vaja esitada katusorganisatsioonile vabavormiline kirjeldus märgi
senise kasutamise kohta.

 

NB!

Märk on edasiarendamisel. Ootame ettepanekuid info@folkart.ee

Lisainfo: info@folkart.ee